Notulen 23 november 2017

 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering
23 november 2017               

Aan- en afwezigen zijn genoteerd op de presentielijst

 1. Opening door de voorzitter
  Wally Marchand opent de vergadering met Mattheus 5 vanaf vers 13. Hier zit Jezus op de berghelling met de vele toehoorders. Hij vertelt over Zijn koninkrijk, waar liefde, zorg om zwakken, sociaal met elkaar omgaan en Zijn wil doen de norm is. Hoe worden wij burgers van dit koninkrijk? Dat staat beschreven in de bergrede en we mogen nu al burgers daarvan zijn.
  In mattheus 5 gaat het er over dat wij (christenen) het zout der wereld zijn en het licht van de wereld. In vers 17 staat dat we ons licht mogen laten schijnen voor alle mensen en zij mogen onze goede daden zien. We mogen eer bewijzen aan onze Vader in de hemel.
  De ChristenUnie (wij; de mensen daarvan) willen dingen bereiken voor alle mensen van de gemeente Nunspeet tot eer en glorie van God.
  We beginnen samen de avond en daarna ligt Jennifer een nieuwe activiteit toe.
  Er is het verlangen gekomen vanuit de politiek betrokkenen dat ze graag de politieke activiteiten actiever willen beginnen en voorleggen bij God. Ook de bij landelijke verkiezingen zijn tijden voor gebed georganiseerd. Graag willen ze een gebedgroep opzettenrond de (steun)fractie en hun werk. Ze willen daarmee meer en meer bewust zijn van de afhankelijkheid van God juist ook in het politieke werk. Daarom is er vooraf aan elke fractievergadering op de 1e maandag van de maand een gebedsbijeenkomst aan de Harderwijkerweg bij Ingrid Slaa van 19.00 uur tot ongeveer 19.40 uur. Iedereen die de politiek een warm hart toedraagt en mee wil bidden is daar van harte welkom.
 2. Notulen van de voorjaarsvergadering (bijlage 2)
  Vastgesteld
 3. Bestuursverkiezing
  Voor het bestuur worden twee nieuwe kandidaten voorgesteld nl. Roël van ’t Slot en Martin Visser als algemeen bestuurslid. De ALV stemt hier mee in.
  Er wordt afscheid genomen van Aart Hofman, Wubbo de Koning en Chris Korteweg. Daarnaast wordt een nieuw bestuurslid in de functie van voorzitter voorgesteld, omdat Wally wegens gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter neerlegt. Als nieuwe voorzitter wordt Nico Schipper gekozen door de ALV. Wally zal als algemeen bestuurslid in het bestuur blijven functioneren.
  Woutera zal het penningmeesterschap van Chris overnemen en daarmee is er een vacature voor secretaris gekomen.
 4. Begroting 2018
  De begroting is doorgetrokken vanuit de begroting 2014 en er zijn weinig bijzonderheden. Er is nog kapitaal aanwezig. Mochten leden een goed lange termijn bestemming weten, kunnen ze daarvoor contact opnemen met het bestuur. Daarmee is de begroting vastgesteld.
 5. Informatie over de campagne
  Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraad verkiezingen. Uit de enquête van de verkiezingen 4 jaar geleden zijn een aantal zaken naar voren gekomen die nu extra aandacht verdienen.
  Er was een onduidelijk profiel, slechte campagne (onzichtbaar). De geënquêteerde vinden met name belangrijk dat wordt uitgestraald:
  Geloof, passie en verbinden! Deze kernwoorden zullen worden meegenomen bij de invulling van de campagne.
  Hoe communiceer je een politieke boodschap? Met name door sfeer en iets uit stralen. De inhoud doet er minder toe. Je zal moeten proberen de mensen te verbinden; iedereen hoort er bij (uitstralen en vooral geloofwaardig/ bewogen).
  Wat kunnen wij allemaal doen?:
  * meebidden/ meeleven
  * meedoen
  * mailadressen verzamelen
  * like en delen op facebook! (dat blijkt een heel groot bereik te hebben)
 6. Pauze
 7. Vaststelling verkiezingsprogramma
  Wilco leeflang (voorzitter van de commissie) beschrijft het proces vanaf 7 dec 2016 tot heden. De commissie heeft bestaan uit J. Elskamp (schrijver), I. Slaa, E. Leusink en A. Hartevelt. Na een eerste inventarisatie uit de (voltooide) punten van 4 jaar terug is besloten om vooral te kijken en schrijven naar de mens en dat vooral samen te doen. Het werk thema van het programma was De Kracht van Samen!
  Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest 19 april voor jongeren en 10 mei een thema avond met diverse thema’s. Daarna zijn er vervolgsessies geweest met experts (rond zomervakantie) op de diverse thema’s en de input van de thema avonden. Tot op 27 oktober het programma naar het bestuur is gegaan. Het bestuur heeft reacties gegeven en die zijn verwerkt in de huidige versie.
  De inhoud is gericht op Mensen, samen en verbinden.
  Dit document is voornamelijk bedoeld als onderhandel document bij de coalitie en er zal nog een compactere samenvatting hiervan komen.
  Klaas geeft aan dat het wel van belang is welke punten dan worden verwerkt in de samenvatting. Hebben leden daar nog inspraak in. Nico geeft aan dat je de belangrijke punten kan doorgeven, zodat er rekening meegehouden kan worden in het leggen van de accenten en de balans.
  Het programma is ambitieus, maar zeker een mooi stuk geworden.
  Het verkiezingsprogramma is verder zonder wijzigingen vastgesteld.
 8. Vaststelling kandidatenlijst (bijlagen 8a, 8b en 8c)
  De procedure van de totstandkoming van de kandidatenlijst is uiteengezet. De selectiecommissie heeft bestaan uit Thijs van Dalen (voorzitter), Janny van Dongen en Bertus Schouten. Zij hebben vanuit het bestuur een opdracht meegekregen, waarbij gelet moest worden op kwaliteit, kern en kerk. Bij kwaliteit wordt gelet op kennis, netwerk, etc. Ook de positie van de wethouder op de lijst is aan de orde geweest vanuit de moeilijkheid (coalitie partner) om daarmee een scherp profiel neer te kunnen zetten.
  De commissie is na een tijd van (sollicitatie)gesprekken gekomen met een advies aan het bestuur. Het bestuur is toch na een tijd van overleg, overdenken en gesprekken met kandidaten afgeweken van het advies van de commissie. Hiervan is een toelichting verstrekt aan de leden. Er zijn leden die deze toelichting te summier vinden. Het bestuur is van mening dat met name ook een ALV bedoeld is om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, maar wilde wel de belangrijkste argumenten meegeven aan de leden.
  Er zijn diverse reacties op de lijst m.n. op de positie van Ingrid en Evert.
  Geen Hulshorster en Hervormde Nunspeter op een verkiesbare plaats.
  Het is een hele klus als er 4 kernen en een 10-tal gemeenten in de gemeente Nunspeet zijn om daar voor iedereen een goede mix van neer te zetten op de lijst.
  Ten aanzien van de Hervormde Nunspeter geeft de selectiecommissie aan dat er gewoon weg geen kandidaat beschikbaar was.
  Er wordt opgeroepen elkaar over de kerkmuren heen te herkenen en erkennen.
  We Het bestuur wilde een scherp en onderscheidend profiel neerzetten en ze denken dat met deze lijst een mooie lijst te presenteren.
  Het voorstel van het bestuur wordt door de ALV vastgesteld.
  Ingrid als lijsttrekker stelt haar team voor aan de ALV:
  De top 10 (opvolgorde) en de wethouder:
  Evert de strateeg en een bak aan ervaring
  Kees de Elspeter in hart en nieren
  Jennifer de nieuweling met de grote ogen, heel verhelderend
  Henk de Vierhouter en verbinder
  Jeroen de spring in het veld en creatief

Mirjam de jongste met kennis, de politicaloog, verbinding met de jeugd
Arie de Hulshorster een echte dossiervreter
Heimen het geweten van de fractie en heeft oog voor de doorlopende lijnen
Gert de wethouder, fijn om mee samen te werken, het sociaal domein is zijn domein.
Ingrid bedankt het bestuur en de selectie commissie en bovenal God. Haar wens is om God vooral herkenbaar te laten zijn in ons (Hem in ons en wij in Hem)!
Na het voorstellen van de top 10 wordt Ingrid voorgesteld door de primeur: filmpje van de lijsttrekker. De komende tijd komen er ook filmpjes van de kandidaten uit de diverse kernen! De film is gemaakt door Joel Diepeveen en het geluid door dhr De Mots.

 1. Rondvraag
  Er zijn geen vragen
 2. Sluiting
  De  vergadering sluiten we zingend af met de zegenbede, die we elkaar toezingen en meegeven.