Jaarplan 2019

Het kalenderjaar 2019 staat in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer. Lokaal focussen wij op een vernieuwing van de activiteiten van de afdeling en de ondersteuning van de fractie.

Op 21 maart 2019 kiest Gelderland de nieuwe leden van de Provinciale Staten. De andere provincies doen precies hetzelfde. Omdat het voor de provinciale afdeling lastig is om mensen te mobiliseren voor deze verkiezingen bieden we waar mogelijk ondersteuning. Dat betekent o.a. dat we graag medewerking verlenen aan een bezoek aan de regio en aan Nunspeet in het kader van de verkiezingscampagne.

Bestuursactiviteiten
In 2017 en 2018 hebben we geïnvesteerd in de relatie met de fractie. Vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden proberen we elkaar zoveel als mogelijk te ondersteunen. In 2019 starten we de voortgangsgesprekken met de fractie en de wethouder. Deze gesprekken zijn erop gericht dat iedereen optimaal kan functioneren en kan groeien in zijn rol. Op de achtergrond spelen ontwikkelingen op de langere termijn een rol. Wie heeft de ambitie en de wens om in 2021 weer mee te doen voor een raadszetel?
Naast de samenwerking met de fractie willen wij verder werken aan het vernieuwen van de activiteiten van de afdeling. Dat betekent dat we minder zullen kiezen voor traditionele vormen, maar de ledenvergadering bijvoorbeeld inkleden als een politiek café waar ook niet-leden van harte welkom zijn. Daarnaast willen we de communicatie verbeteren, o.a. via internet en sociale media. In de praktijk is het nog niet zo simpel om daarvoor goede mensen te vinden.

Fractieactiviteiten
De ‘nieuwe’ fractie is bij het ingaan van 2019 ongeveer een half jaar aan de slag. Er is in die tijd veel gebeurd. De focus zal in 2019 liggen op herkenbaarheid en zichtbaarheid. Daarin speelt het luisteren naar inwoners een belangrijke rol. Daarnaast investeert de fractie voortdurend in deskundigheidsbevordering en teambuilding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van mensen binnen de partij.

Bezetting bestuur en ledenaantal
Het bestuur telde aan het eind van 2018 vijf leden. Het streven is dit aantal nog iets uit te breiden naar minimaal zeven leden. De afdeling telt ongeveer 200 leden. Het doel is om de opwaartse lijn door te trekken, bijvoorbeeld door de organisatie van activiteiten die ook voor nieuwe doelgroepen interessant zijn.