ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Nunspeet. (Zij is een afdeling van de vereniging ChristenUnie, gevestigd te Amersfoort.)
RSIN: 814953992
KvK-nummer: 08121516

Postadres

ChristenUnie Nunspeet
p/a Secr. Boerhoutweg 8
8071 HT Nunspeet

Email: info@nunspeet.christenunie.nl

Rekeningnummer

IBAN: NL45 RABO 0347 5764 35t.n.v. ChristenUnie Nunspeet

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Nunspeet heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier: bestuur.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het jaarverslag wordt opgesteld door de secretaris en vastgesteld door het bestuur. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de lokale afdeling.

Financiële verantwoording op basis van Wet Financiering Politieke Partijen

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Verantwoording van ontvangen giften.

ChristenUnie Nunspeet verantwoordt de door haar ontvangen giften op basis van het Giftenreglement van de landelijke ChristenUnie.

In 2015 zijn de volgende bedragen aan giften ontvangen:

Giften tot € 1.000

Boven op de vastgestelde contibutie geen  
Incidentele giften geen  
Totaal geen  

Giften boven € 4.500

Giften boven € 4.500                       geen
 
Anonieme giften
geen  

 

In 2016 zijn de volgende bedragen aan giften ontvangen:

Giften tot € 1.000

Boven op de vastgestelde contibutie geen  
Incidentele giften € 81,00
 
Totaal € 81,00  

Giften boven € 4.500

Giften boven € 4.500                       geen
 
Anonieme giften
geen