Algemene Beschouwingen - Compleet

Algemene Beschouwingen - Compleet

2020 AB 1.jpg

Aandacht voor wat echt telt

Vooruitzien naar een nieuw begrotingsjaar kan niet zonder  terug te zien. Zeker dit jaar niet. Als samenleving hebben we  bewogen maanden achter de rug en staan we voor een flinke uitdaging. Een voortwoekerend virus heeft grote delen van de wereld lam gelegd en dwingt ons tot een ander leven. Het leerde ons dat we niet alles in eigen hand hebben. Dat is voor ons mondige, moderne en autonome  mensen een harde les.

We waanden ons onaantastbaar.  Alles wat we van plan waren lag binnen ons bereik. Tot een klein virus alles doorkruiste. Het had diepingrijpende gevolgen. Angst, onzekerheid, eenzaamheid, soms onvoorstelbaar leed. We leven mee met allen die geliefden verloren, en met al diegenen die om welke reden dan ook zorg, angst en eenzaamheid aan den lijve ondervonden. We leven mee met mantelzorgers die heftige tijden beleefden, soms gescheiden van hun geliefden. En met mensen met een verstandelijke beperking, op wie het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen een enorme impact hadden.

En natuurlijk denken we ook aan de zorgwerknemers. Zij hebben een voortdurende mentale belasting ervaren. Een recent onderzoek gaf aan dat 88% van hen ‘tobt en piekert’ over de coronapandemie. Logisch dat zij de samenleving vragen om toch vooral serieus om te gaan met de coronaregels. We hoorden dat ook uit onze achterban.

We denken aan mensen die hun werk en inkomsten kwijtraakten. Ook ondernemers die zwaar te lijden hadden. De coronacrisis haalde echter ook het beste in mensen naar boven. Dat kon zelfs een anderhalve meter maatschappij niet tegenhouden. Sneller dan ooit werden campagnes ontwikkeld: buurtnetwerken en landelijke campagnes waren gericht op verbinding en ondersteuning van elkaar. De titel van ons verkiezingsprogramma is: ‘De kracht van samen’. Daar staan wij voor, daar geloven wij in. En die kracht hebben we de afgelopen periode aan het werk gezien. Op afstand helaas.

Vooruitzien doen we bescheidener dan ooit. Niet alleen vanwege de les in  bescheidenheid die de crisis ons hopelijk heeft geleerd, maar ook vanwege onze financiële situatie staan we als ChristenUnie met beide benen op de grond. Wat ons betreft geen extra spannende experimenten of gewaagde investeringen boven de plannen die we hebben voorgenomen. Laten we aandacht geven aan wat echt telt. Want wat we aandacht geven, dat groeit. Onze ambities willen we uitvoeren in afhankelijkheid van de Schepper van de wereld. Ons eigenlijke perspectief is een wereld in Zijn handen. Hij is de bron van alles wat groeit.

 

De kracht van samen

De samenleving is sterk als we dingen samen doen. Wij geloven in de kracht van verbinding. Samenwerken is waardevol, want dan komen mensen tot bloei. Niet alleen verantwoordelijkheid voelen voor jezelf, maar ook voor anderen en voor je omgeving. Bij de inrichting van de samenleving willen wij niet beginnen bij regels. Wij starten bij mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. In verbinding met elkaar. Dat is een bijbels principe. Dat biedt hoop voor de toekomst.

Uitgangspunten

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten die ons houvast en richting geven bij de keuzes  
die wij maken.

1. Iedereen telt mee
Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Meetellen betekent in onze ogen ook meedoen. De ChristenUnie staat voor een samenleving waaraan iedereen een bijdrage levert, betaald of onbetaald, jong of oud.

2. Toekomst voor onze kinderen
Vertrouwen in de toekomst vraagt om een overtuigde keuze voor de nieuwe generatie. Een gezonde en groene economie is belangrijk. Wij willen dat de schepping wordt beheerd en behouden voor volgende generaties.

3. Samenleven en werken
Wij willen tegenstellingen in de samenleving overbruggen en benadrukken wat ons verbindt. Een belangrijk thema is burgerschap, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Wij streven naar verbinding tussen mensen door elkaar te respecteren en samen te werken.

 

Iedereen telt mee

Jeugdhulp

Op uitdrukkelijk verzoek van de raad spant het college zich tot het uiterste in om de tekorten terug te brengen, waarvoor onze waardering. Het feit dat we in 2019 een afname van het aantal cliënten zagen terwijl de kosten toenamen, stemt ons nog niet

direct hoopvol. Laat het college van de financiële nood een deugd maken door met ervaringsdeskundigen op zoek te gaan naar wat hen echt heeft geholpen. Zoals de Jeugdwet gemeenten ook opdraagt, gericht op o.a. normaliseren, demedicaliseren en preventie. Wat ons betreft ligt de focus in jeugdhulp op kwalitatief hoogstaande ondersteuning, zo snel mogelijk in te zetten na de aanmelding. Wat dat betreft is de ChristenUnie blij dat het college in onze ogen ook kwaliteitsslagen maakt, o.a. de POH-er bij de huisartsen en meer expertise naar de voorkant van het  CJG. Dat we in het kader van preventie deel gaan nemen aan Kansrijke Start vinden wij ook een goede zaak. Preventie is van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen.

T.a.v. die preventie hebben wij een tweetal vragen:

Vraag 1: Uit het collegeprogramma blijkt dat het college stevig wil inzetten op preventie.Wanneer mogen we nog meer preventieve maatregelen tegemoet zien en hoe gaan die er concreet uitzien?

Vraag/suggestie 2: In het beleidsplan preventief jeugdbeleid wordt gesproken over een ´scheidingsloket´ om ondersteuning te bieden als het gaat om (v)echtscheidingen, en relatieondersteuning. Wij zouden liever zien dat het beoogde loket vooral een preventieve werking (echtscheidingen voorkomen) heeft en een naam die dat uitstraalt, bijv. ´relatieloket´.

                                                                                                                                                                                   

Handle With Care

Onlangs zijn we door het college geïnformeerd over het feit dat de politie op de Noordwest Veluwe niet gaat meewerken aan, in onze ogen, een heel goede samenwerking tussen scholen, politie en leerplichtambtenaren. Dat is van grote waarde voor het kind en heeft een preventieve werking in de het verwerkingsproces. Een kleine tijdsinvestering van de politie kan een groot verschil maken.

Vraag 3: Gaat het college nog een poging doen om met de politie mee te denken in mogelijkheden om deze samenwerking toch van de grond te krijgen en op welke termijn?

Burgerparticipatie

De ChristenUnie is een groot voorstander van burgerparticipatie. ‘Nunspeet maken we niet in het gemeentehuis’, zoals zo mooi in ons coalitieakkoord staat. We doen onze inwoners geen recht als ze eens per vier jaar mogen stemmen en verder langs de zijlijn staan.

Het afgelopen jaar zagen we een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie toen de samenleving volop werd betrokken bij het vormen van een visie voor het toerisme. Wat ons betreft was dat een mooi proces. Een feestje voor de democratie. Complimenten voor de portefeuillehouder die het proces in goede banen leidde. Wat ons betreft smaakt het naar meer. Het is goed dat zowel inwoners, ondernemers als raad zo aan de voorzijde betrokken zijn bij nieuw beleid, dat maakt toezichthouden en controleren een stuk eenvoudiger.

De ChristenUnie is er ook een groot voorstander van om doelgroepen te betrekken bij te ontwikkelen beleid. De pilot burgerparticipatie met als casus het Edzard Koningpark is daar een voorbeeld van. Op 21 september jl. werd het proces geëvalueerd. Leden van de projectgroep deelden met de woordvoerders van de raad op dit onderwerp verschillende verbeterpunten. Daar moeten we ons voordeel mee doen.

In het kader van participatie vinden wij het heel belangrijk dat ook kinderen en jongeren betrokken worden in het proces van het ontwikkelen van beleid. Zij hebben een verrassende kijk op zaken en zijn de inwoners van de toekomst.

Vraag 4:  Mogen we op het gebied van burgerparticipatie nog andere initiatieven verwachten? En welke zijn dat op korte termijn?

Vraag 5: Bij welke beleidsplannen zullen kinderen en/of jongeren de komende jaren betrokken gaan worden?

Schuldhulpverlening

Door de coronacrisis raken steeds meer Nederlanders in de schulden. Inmiddels heeft ruim één op de vijf huishoudens moeite om rekeningen te betalen en dat aantal zal waarschijnlijk vooral in het najaar flink oplopen. Het gaat ook vaak om mensen die eerder geen schulden hadden. In het collegeprogramma staat: Er is preventie tot

en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de oorzaak hiervan, op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vormen om mee te doen aan de samenleving.

Vraag 6: Welke plannen zijn er om inwoners die schulden hebben opgelopen ten gevolge van de Corona crisis te ondersteunen?


Ouderenbeleid

Als ChristenUnie hebben we het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd voor het ouderenbeleid. Onze vragen gingen o.a. over een dementievriendelijke gemeente en respijtzorg. We zijn blij dat we bij het college een open oor vonden. Maar we zijn er nog lang niet. De vergrijzing zal de komende jaren flink doorzetten. Steeds meer mensen worden steeds ouder. Verreweg de meeste ouderen blijven zelfstandig wonen, ook als ze in toenemende mate afhankelijk worden van informele en formele zorg. Door de demografische ontwikkeling dreigen toenemende tekorten aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Dat zal ons voor de nodige uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg plaatsen. Omdat ouderen steeds langer thuis  blijven wonen, zal er ook behoefte zijn aan nieuwe woonvormen. Aanpak van dit stevige maatschappelijke vraagstuk vraagt om creatieve oplossingen. De tijd is rijp voor alternatieve woonvormen waarin wonen, zorg en welzijn worden gecombineerd.

Vraag 7:Begin dit jaar hebben we als ChristenUnie aan het college vragen gesteld over het opstellen van dementievriendelijk beleid door de gemeente Nunspeet. Het antwoord was dat in 2020 gestart zal worden met zo’n plan en dat een procesvoorstel en een onderzoek daaraan vooraf gaan.Is hier al een begin mee gemaakt? Wanneer worden we er als raad bij betrokken.

Vraag 8:Is er in Nunspeet 24 uurs logeeropvang om overbelaste mantelzorgers te ontlasten? En zo ja kan het college concreet aangeven  waar en hoe deze opvangplekken in beeld zijn bij hulpverleners?

               

Inclusieve samenleving

In december 2019 heeft de gemeenteraad met algemene stemming een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om de Lokale Inclusieve agenda niet te beperken tot mensen met een beperking zoals bedoeld in het VN verdrag handicap, maar die te verbreden met daarin speciale aandacht voor iedere inwoner die ongelijk behandeld wordt op basis van onder andere afkomst, geslacht, religie of seksuele oriëntatie. Het college heeft aangegeven die motie uit te zullen voeren en te komen met een beleidsvoorstel ‘Inclusieve samenleving’ Als ChristenUnie zien we daar naar uit. Het was een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma. Alle inwoners moeten mee kunnen doen aan de Nunspeetse samenleving. Het college vatte dat in het collegeprogramma in een korte zin samen: Niemand valt buiten de boot.

Vraag 9: Kan het college al aangeven wanneer we dat beleidsstuk ‘Inclusieve samenleving’ tegemoet kunnen zien?

Een belangrijke voorwaarde voor inclusiviteit is de toegankelijkheid van de gebouwen in onze gemeente. We hebben ons ingespannen voor het toegankelijk maken van het nieuw te bouwen zwembad voor een grote doelgroep mensen met een lichamelijke beperking. We zijn blij dat de wens voor tilliftsystemen meegenomen kan worden in de nieuwe aanbesteding van het zwembad.

Toegankelijkheid is één van de grondbeginselen van het VN verdrag. Eén van de genoemde verplichtingen uit dat verdrag is: openbare gebouwen en andere faciliteiten te voorzien van bewegwijzering in braille en in makkelijk te lezen en te begrijpen vormen. We constateren dat dat niet in alle openbare gebouwen in Nunspeet gerealiseerd is.

Vraag 10:Op welke manieren worden mensen met een beperking betrokken bij het toegankelijk maken van bestaande en nieuw te bouwen gebouwen en welke stappen zullen hierin nog gemaakt gaan worden?

Vraag 11:Kan het college de garantie geven dat de wens voor tilliftsystemen meegenomen gaat worden in de nieuwe aanbesteding van het te bouwen zwembad?