Raadsakkoord

foto raadsakkoord.JPG
FOTOBLOG - Jennifer Elskamp1
Door Jennifer Elskamp op 18 mei 2022 om 17:16

Raadsakkoord

Samen meer voor elkaar

Met alle partijen zijn we in Nunspeet gekomen tot een raadsakkoord.
Wij zijn blij met dit akkoord. Het sociale en groene geluid van de ChristenUnie is op veel plekken tot uiting gekomen.


U kunt het volledige akkoord lezen onder deze link: https://www.nunspeet.nl/fileadmin/Nunspeet_documenten/Producten/Stukken_college_en_raad/Raadsakkoord-2022-Digitaal.pdf

Een raadsakkoord (of raadsbreed akkoord) is een vorm van samenwerking die steeds vaker voorkomt in de gemeentelijke politiek. Geen traditionele scheiding meer tussen coalitie en oppositie, maar een akkoord op hoofdlijnen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Maar wel met voldoende ruimte om het debat in de raad te voeren over punten waarover geen overeenstemming is of over de vraag hoe we bepaalde zaken willen realiseren. Wat ons betreft doet het raadsakkoord voldoende recht aan de verkiezingsuitslag, maar zorgt het ook voor de nodige vernieuwing in de Nunspeetse politiek. We hebben in ons verkiezingsprogramma uitgebreid aandacht besteed aan bestuurlijke vernieuwing en zien dit raadsakkoord als een mooie aanzet tot deze verandering. We blijven in de komende periode scherp op ons programma en onze standpunten. Tegelijkertijd zijn we medeverantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren van resultaten, in samenwerking met de andere partijen in Nunspeet. Zo kunnen we recht doen aan onze inwoners en in samenwerking tot mooie resultaten komen voor Nunspeet.

 Hieronder zullen we wat punten uit ons verkiezingsprogramma naar voren brengen die zijn opgenomen in het raadsakkoord.

SOCIAAL DOMEIN:

In algemene zin zetten we in het sociaal domein optimaal in op preventie, in de overtuiging dat het voorkomen van problemen beter is dan het achteraf oplossen hiervan. De nadruk op preventie in ons verkiezingsprogramma komt als één van de fundamenten terug in dit raadsakkoord.

- Iedereen moet in staat zijn mee te doen en om te gaan met de uitdagingen van het leven.

- De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig, goed bereikbaar en beschikbaar.

- Welzijnswerk zetten we preventief in.

- Iedereen hoort erbij, iedereen telt mee, iedereen kan meedoen.

- Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen zorg van goede kwaliteit.

- We investeren in duurzame relaties en zetten in op preventie van en laagdrempelige ondersteuning bij relatieproblemen.

- We gaan voor een preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik.

- Vroegtijdige signalering van het ontstaan van problemen bij inwoners.

- Extra aandacht voor mantelzorgers.

- We geven prioriteit aan armoedebeleid met aandacht voor verborgen armoede.

- Er komt een specifieke aanpak voor laaggeletterdheid.

- Maatwerk voor ouderen en mensen met een beperking.

 

ONDERWIJS

Er is raadsbrede steun voor de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting. Voor ons het is cruciaal dat we hier de komende jaren stappen in gaan zetten.

- Er komt een herijking van het huisvestingsplan, waarin de belofte aan het Nunspeetse kind centraal staat.

- Een stevige duurzame relatie tussen CJG en onderwijs en voorschoolse voorzieningen.

 

RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

- Zelfbewoningsplicht is de norm waar mogelijk

- Creatieve oplossingen voor starters, senioren en statushouders

- fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten

- Inzet van een doorstroomcoach

 

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

- Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken

- Stimuleren van isolatie van woningen. Prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiearmoede te voorkomen.

- Duurzaamheidslening blijft beschikbaar

- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal

- Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en gemeentelijk wagenpark

- Voorkeur voor lokale initiatieven bij grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

- Een volwaardige milieustraat in de gemeente, met als oogmerk het laagdrempelig maken van het storten van grof vuil om restafval te verminderen.

 

VERKEER EN VERVOER

- Extra aandacht voor mensen met een visuele beperking m.b.t. toegankelijkheid van trottoirs.

- Parkeren blijft gratis

- Investeren in meer openbare laadpalen

- Er komt een lokale fietsagenda, met aandacht voor fiets parkeren, fiets delen, oplaadpunten, veilige fietszondes en brede fietspaden.

- Goede bereikbaarheid van alle kernen met openbaar vervoer

 

VEILIGHEID

- Inzetten op vroeg signalering en terugdringen van huiselijk geweld.

- De huidige capaciteit van de brandweer moet behouden blijven.

 

SPORT, CULTUUR EN OPENBAAR GROEN

- Er komen voldoende en aantrekkelijke inclusieve speelruimtes zodat (onder meer) ook kinderen met een beperking kunnen meedoen en spelen

- Duurzame instandhouding van de lokale culturele sector

- Meer aandacht voor biodiversiteit in de openbare ruimte

 

ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME

- In dialoog met de agrariërs verkennen we de kansen voor toekomstbestendige duurzame landbouw.

- Nadruk op lokaal en duurzaam bij aanbestedingen en inkopen.

- Stimuleren van sociaal ondernemerschap in het inkoopbeleid van de gemeente.

- Behouden van leefbaarheid, vitaliteit en bereikbaarheid van de kernen Elspeet, Vierhouten en Hulshorst.

 

BESTUUR EN FINANCIEN

Mede op initiatief van de CU komt er een werkgroep bestuur en dienstverlening vanuit de raad. Samen met alle partijen willen we plannen maken voor bestuurlijke vernieuwing en kijken naar manieren waarop we inwoners beter kunnen betrekken bij (het voorbereiden van) beleid en bij uitvoering van verschillende initiatieven. Dit vraagt bij zowel de ambtelijke organisatie als bij de politiek om een vernieuwing in denken en handelen. De waarden die we hierin willen meegeven vanuit de CU, zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma, verwachten we hier optimaal in mee te kunnen nemen. We blijven dus werken aan een betrouwbare overheid, transparantie en politiek die dicht bij de inwoners staat.

- Werken aan een transparante en betrouwbare overheid

- Inwoners serieus nemen en betrekken bij voorgenomen beleid en projecten